Biến tần Mitshubishi FR-A820-90K-1

– Công suất: 90 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 132 kW ; LD – 110 kW ; ND – 90 kW ; HD – 75…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-75K-1

– Công suất: 75 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 92 kW ; LD – 90 kW ; ND – 75 kW ; HD – 55…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-55K-1

– Công suất: 55 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 75 kW ; LD – 75 kW ; ND – 55 kW ; HD – 45…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-45K-1

– Công suất: 45 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 55 kW ; LD – 55 kW ; ND – 45 kW ; HD – 37…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-37K-1

– Công suất: 37 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 45 kW ; LD – 45 kW ; ND – 37 kW ; HD – 30…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-30K-1

– Công suất: 30 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 37 kW ; LD – 37 kW ; ND – 30 kW ; HD – 22…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-22K-1

– Công suất: 22 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 30 kW ; LD – 30 kW ; ND – 22 kW ; HD – 18.5…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-18.5K-1

– Công suất: 18.5 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 22 kW ; LD – 22 kW ; ND – 18.5 kW ; HD – 15…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-15K-1

– Công suất: 15 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 22 kW ; LD – 22 kW ; ND – 15 kW ; HD – 11…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-11K-1

Công suất: 11 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 15 kW ; LD – 15 kW ; ND – 11 kW ; HD – 7.5 kW…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-7.5K-1

– Công suất: 7.5 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 11 kW ; LD – 11 kW ; ND – 7.5 kW ; HD – 5.5…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-5.5K-1

– Công suất: 5.5 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 7.5 kW ; LD – 7.5 kW ; ND – 5.5 kW ; HD – 3.7…