Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

Báo Giá Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: BH-D6 2P 6A Dòng sản phẩm: MCB BH-D6 Số cực: 2P Frame size: 63AF Dòng…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-25A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-25A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 25A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-13A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-13A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 13A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-63A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-63A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 63A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-16A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-16A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 16A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-40A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-40A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 40A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-20A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-20A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 20A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-32A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-32A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 32A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-50A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-50A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 50A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-10A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-10A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 10A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…