CJ2M-CPU11

Bộ lập trình CJ2M-CPU11   Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps (4.79★ | 692 Đánh giá)

CJ2M-CPU12

Bộ lập trình CJ2M-CPU12 Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps (5★ | 542 Đánh giá)

CJ2M-CPU13

Bộ lập trình CJ2M-CPU13 Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps (5★ | 428 Đánh giá)

CJ2M-CPU31

Bộ lập trình CJ2M-CPU31 Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps, ,trang bị sẵn cổng Ethernet/IP (4.64★ | 350 Đánh giá)

CJ2M-CPU33

Bộ lập trình CJ2M-CPU33 Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps, ,trang bị sẵn cổng Ethernet/IP (5★ | 308 Đánh giá)