E5AN-C3BTD-N AC/DC24

E5AN-C3BTD-N AC/DC24 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp:  AC/DC24 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

E5AN-C3BT-N AC100-240

E5AN-C3BT-N AC100-240 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp: AC100-240 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

E5AN-C3BT-N AC100-240

E5AN-C3BT-N AC100-240 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp: AC100-240 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

E5AN-C3ML-500-N AC100-240

E5AN-C3ML-500-N AC100-240 – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp:  AC100-240 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800…

E5AN-C3MT-500-N AC100-240

E5AN-C3MT-500-N AC100-240 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp: AC100-240 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

E5AN-C3MTD-500-N AC/DC24

E5AN-C3MTD-500-N AC/DC24 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp:  AC/DC24 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

E5AN-C3MTD-W-500-N AC/DC24

E5AN-C3MTD-W-500-N AC/DC24 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp:  AC/DC24 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

E5AN-C3MT-W-500-N AC100-240

E5AN-C3MT-W-500-N AC100-240 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp:  AC100-240 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

E5AN-C3QMT-500-N AC100-240

E5AN-C3QMT-500-N AC100-240   Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp:  AC100-240 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800…

E5AN-C3TD-N AC/DC24

E5AN-C3TD-N AC/DC24 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm  – Nguồn cung cấp:  AC/DC24  – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

E5AN-C3T-N AC100-240

E5AN-C3T-N AC100-240 – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm  – Nguồn cung cấp:  AC100-240  – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800…

E5AN-R3MT-500 AC100/240

E5AN-R3MT-500 AC100/240 – Điều khiển nhiệt độ  E5AN-R3MT-500. – Nguồn cung cấp: 100 tới 240VAC. – Số đầu báo động: 3 – Đầu vào: 0 tới 50 mV. – Điên…