MCB Mitsubishi BH-D6-3P-13A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt MCB BH-D6-3P-13A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 13A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-50A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-3P-50A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 50A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-16A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt MCB BH-D6-3P-16A . Số cực 3P. Dòng điện định mức 16A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-3P-6A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 6A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-63A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-3P-63A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 63A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-32A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt MCB BH-D6-3P-32A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 32A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-25A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt MCB BH-D6-3P-25A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 25A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-40A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-3P-40A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 40A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-20A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt MCB BH-D6-3P-20A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 20A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-10A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-3P-10A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 10A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…