PLC Mitsubishi FX3G-24MT/DSS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 14 Số đầu ra: 10, Transistor(source) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-14MT/ES-A

Số ngõ vào: 8, lựa chọn S/S, 24VDC. Số ngõ ra: 6, Transitor (sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ:…

PLC Mitsubishi FX3G-24MR/ES-A

Số ngõ vào: 14. Số ngõ ra: 10, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 32 W. Truyền thông: USB,…

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 36 Số đầu ra: 24, Transistor(sink) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/DSS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 36 Số đầu ra: 24, Transistor(source) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-14MT/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 8 Số đầu ra: 6, Transistor(sink) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 24 Số đầu ra: 16, Transistor(sink) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/DSS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 24 Số đầu ra: 16, Transistor(source) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-40MR/ES-A

Số ngõ vào: 24. Số ngõ ra: 16, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 37 W. Truyền thông: USB,…

PLC Mitsubishi FX3G-14MR/ES-A

Số ngõ vào: 8. Số ngõ ra: 6, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 31 W Truyền thông: USB,…

PLC Mitsubishi FX3G-60MR/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 36 Số đầu ra: 24, Relay Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-24MT/ES-A

Số ngõ vào: 14. Số ngõ ra: 10, Transistor (Sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 32 W. Truyền thông:…