PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A

Bộ CPU với 64 I/O:  32 đầu vào và 32 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công suất tiêu thụ: 45 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Đồng…

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ES-A

Bộ CPU với 64 I/O:  32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. Công suất tiêu thụ: 45 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

Bộ CPU với 80 I/O:  40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công suất tiêu thụ: 50 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Đồng…

PLC Mitsubishi FX3U-80MT/ES-A

Bộ CPU với 80 I/O:  40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu thụ: 45 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O:  64 đầu vào và 64 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công suất tiêu thụ: 65 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Đồng…

PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O:  64 đầu vào và 64 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. Công suất tiêu thụ: 65 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

Bộ CPU với 48 I/O:  24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC Công suất tiêu thụ: 40 W Bộ nhớ chương trình: 64.000…

PLC Mitsubishi FX3U-48MR/ES-A

Bộ CPU với 48 I/O:  24 đầu vào và 24 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC Công suất tiêu thụ: 35 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Đồng…

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Công suất: 35 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Tích…

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/DS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cấp: 24VDC Công suất: 25 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Tích hợp đồng hồ…

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (S) Nguồn cung cấp: 100 -240 VAC Công suất tiêu thụ: 35 W Bộ nhớ chương trình: 64.000…

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DS

Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…