EH715 loại Analog 72x72mm

  Thông số kỹ thuật: EH 715 là phiên bản chu kỳ ngày Mỗi bước trong chương trình 10 phút. Thời gian tối thiểu giữa 2 khoảng chuyển đổi 20…

EH712 loại Analog 72x72mm

Thông số kỹ thuật: EH 712 là phiên bản chu kỳ ngày Mỗi bước trong chương trình 10 phút. Thời gian tối thiểu giữa 2 khoảng chuyển đổi 20 phút.…

EH770 loại Analog 72x72mm

Thông số kỹ thuật: EH 770 là phiên bản chu kỳ tuần Mỗi bước trong chương trình : 1 giờ. Thời gian tối thiểu giữa 2 khoảng chuyển đổi :…

EH771 loại Analog 72x72mm

Thông số kỹ thuật: EH 771 là phiên bản chu kỳ tuần Mỗi bước trong chương trình : 1 giờ. Thời gian tối thiểu giữa 2 khoảng chuyển đổi :…

EH711 loại Analog 72x72mm

Thông số kỹ thuật: EH 711 là phiên bản chu kỳ ngày Mỗi bước trong chương trình 10 phút. Thời gian tối thiểu giữa 2 khoảng chuyển đổi 20 phút.…

H710 Loại Analog 72x72mm

Timer Công Tắc Thời Gian H710 Loại Analog 72x72mm Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: EH 710 là phiên bản chu kỳ ngày Mỗi bước trong chương trình 10…

EH716 loại Analog 72x72mm

Thông số kỹ thuật: EH 716 là phiên bản chu kỳ ngày Mỗi bước trong chương trình 10 phút. Thời gian tối thiểu giữa 2 khoảng chuyển đổi 20 phút.…