PLC CP1W-16ER

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 0 TẮT / BẬT trễ 15-15 mili giây Số lượng đầu ra kỹ thuật số 16 Sản lượng hiện tại 2 A Điện…

PLC CP1W-16ET

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 0 TẮT / BẬT trễ 0,1-1 mili giây Số lượng đầu ra kỹ thuật số 16 Sản lượng hiện tại 0,3 A Chiều…

PLC CP1W-16ET1

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 0 TẮT / BẬT trễ 0,1-1 mili giây Số lượng đầu ra kỹ thuật số 16 Sản lượng hiện tại 0,3 A Điện…

PLC CP1W-20EDR1

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 12 TẮT / BẬT trễ 0-32 mili giây Điện áp cho phép ở đầu vào 20,4-26,4 V Số lượng đầu ra kỹ thuật…

PLC CP1W-20EDT

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 12 TẮT / BẬT trễ 0,1-1 mili giây Số lượng đầu ra kỹ thuật số số 8 Sản lượng hiện tại 0,3 A…

PLC CP1W-20EDT1

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 12 TẮT / BẬT trễ 0-32 mili giây Điện áp cho phép ở đầu vào 20,4-26,4 V Số lượng đầu ra kỹ thuật…

PLC CP1W-32ER

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 0 TẮT / BẬT trễ 15-15 mili giây Số lượng đầu ra kỹ thuật số 32 Sản lượng hiện tại 2 A Điện…

PLC CP1W-32ET

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 0 TẮT / BẬT trễ 0,1-1 mili giây Số lượng đầu ra kỹ thuật số 32 Sản lượng hiện tại 0,3 A Điện…

PLC CP1W-32ET1

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 0 TẮT / BẬT trễ 0,1-1 mili giây Số lượng đầu ra kỹ thuật số 32 Sản lượng hiện tại 0,3 A Điện…

PLC CP1W-40EDR

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 24 TẮT / BẬT trễ 0-32 mili giây Điện áp cho phép ở đầu vào 20,4-26,4 V Số lượng đầu ra kỹ thuật…

PLC CP1W-40EDT

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 24 TẮT / BẬT trễ 0,1-1 mili giây Số lượng đầu ra kỹ thuật số 16 Sản lượng hiện tại 0,3 A Chiều…

PLC CP1W-40EDT1

Số lượng đầu vào kỹ thuật số 24 TẮT / BẬT trễ 0-32 mili giây Điện áp cho phép ở đầu vào 20,4-26,4 V Số lượng đầu ra kỹ thuật…