S-N35 AC24V

Khởi động từ S-N35 AC24V Dòng điện định mức: 50 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng cho động cơ: 15 kW.…

S-N50 AC220

 Khởi động từ S-N50 AC220 Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng cho động cơ: 22 kW.…

S-N50 AC380

Khởi động từ Mitsubishi S-N50-AC380 Contactors Mitsubishi S-N50-AC380V. Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N50 AC24

Khởi động từ Mitsubishi S-N50 AC24 Contactors Mitsubishi S-N50-AC24V. Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử…

S-N50 AC110

Khởi động từ Mitsubishi S-N50 AC110 Contactors Mitsubishi S-N50-AC110V. Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử…

S-N65 AC220V

Khởi động từ Mitsubishi S-N65 Contactors Mitsubishi S-N65-AC220V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N65 AC24V

Khởi động từ Mitsubishi S-N65-AC24V Contactors Mitsubishi S-N65-AC24V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N65 AC110V

Khởi động từ Mitsubishi S-N65-AC110V Contactors Mitsubishi S-N65-AC110V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N65 AC380V

 Khởi động từ Mitsubishi S-N65-AC380V Contactors Mitsubishi S-N65-AC380V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N80 AC24

Khởi động từ Mitsubishi S-N80 Contactors Mitsubishi S-N80-AC24V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N80 AC220

Khởi động từ Mitsubishi S-N80-AC220 Contactors Mitsubishi S-N80-AC220V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N80 AC110

Khởi động từ Mitsubishi S-N80-AC110 Contactors Mitsubishi S-N80-AC110V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…