MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-63A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-63A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 63A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-25A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-25A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 25A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUSHIBI BH-D6-4P-6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-6A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 6A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-32A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-32A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 32A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-16A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-16A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 16A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-10A

Báo giá Mcb Mitsubishi BH-D6-4P-10A Thông số kỹ thuật sản phẩm: MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-10A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 10A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-40A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-40A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 40A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-50A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-50A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 50A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-20A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-20A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 20A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-13A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-13A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 13A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…