LRD05 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD05 Dải cài đặt của Rờ le: 0.63…1A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD16 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD16 Dải cài đặt của Rờ le: 9…13A Sử dụng với contactor LC1D: D12…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD14 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD14 Dải cài đặt của Rờ le: 7…10A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD02 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD02 Dải cài đặt của Rờ le: 0.16…0.25A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD06 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD06 Dải cài đặt của Rờ le: 1…1.6A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD01 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD01 Dải cài đặt của Rờ le: 0.10…0.16A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD04 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD04 Dải cài đặt của Rờ le: 0.40…0.63A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD12 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD12 Dải cài đặt của Rờ le: 5.5…8A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD10 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD10 Dải cài đặt của Rờ le: 4…6A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD35 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD35 Dải cài đặt của Rờ le: 30…38A Sử dụng với contactor LC1D: D32…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD07 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD07 Dải cài đặt của Rờ le: 1.6…2.5A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD08 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD08 Dải cài đặt của Rờ le: 2.5…4A Sử dụng với contactor LC1D: D09…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…