Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3HML-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3HML-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3HML-500-N Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3HML-500-N Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. Đầu vào cảm biến: Dạng analog Dòng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3HML-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3HML-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3HML-500-N Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3HML-500-N Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. Đầu vào cảm biến: Dạng analog Dòng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3YML-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3YML-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3YML-500-N Omron Thông số kỹ thuât: Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3YML-500-N Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. Đầu vào cảm biến: Dạng analog Dòng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3MTD-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3MTD-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3MTD-500-N Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3MTD-500-N Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC. Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ Cặp…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3MTD-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3MTD-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3MTD-500-N Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3MTD-500-N Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC. Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ Cặp…

E5EN-C3MTD-W-500-N

E5EN-C3MTD-W-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-C3MTD-W-500-N – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC. – Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U,…

E5EN-C3MTD-W-500-N

E5EN-C3MTD-W-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-C3MTD-W-500-N – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC. – Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U,…

E5EN-R3HMT-500-N

E5EN-R3HMT-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3HMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N,…

E5EN-R3YMT-500-N

E5EN-R3YMT-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3YMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N,…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3MT-W-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3MT-W-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-R3MT-W-500-N Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3MT-W-500-N Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ Cặp…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3MT-W-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3MT-W-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-Q3MT-W-500-N Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3MT-W-500-N Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ Cặp…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-C3MT-W-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-C3MT-W-500-N Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EN-C3MT-W-500-N Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-C3MT-W-500-N Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ Cặp…