Biến tần Mitsubishi FR-A720-0.4K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-0.4K – Công suất: 0.4kW – Dòng định mức: 3A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-7.5K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-7.5K – Công suất: 7.5kW – Dòng định mức: 33A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-45K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-45K – Công suất: 45kW – Dòng định mức: 175A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-90K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-90K – Công suất: 90kW – Dòng định mức: 346(294)A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-5.5K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-5.5K – Công suất: 5.5kW – Dòng định mức: 24A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-0.75K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-0.75K – Công suất: 0.75kW – Dòng định mức: 5A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-37K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-37K – Công suất: 37kW – Dòng định mức: 145A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-75K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-75K – Công suất: 75kW – Dòng định mức: 288(245)A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-30K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-30K – Công suất: 30kW – Dòng định mức: 115A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-2.2K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-2.2K – Công suất: 2.2kW – Dòng định mức:  11A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-15K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-15K – Công suất: 15kW – Dòng định mức: 61A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-18.5K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-18.5K – Công suất: 18.5kW – Dòng định mức: 76A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…