E5EN-C3MTD-W-500-N

E5EN-C3MTD-W-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-C3MTD-W-500-N – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC. – Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U,…

E5EN-R3HMT-500-N

E5EN-R3HMT-500-N – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3HMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U,…

E5EN-R3YMT-500-N

E5EN-R3YMT-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3YMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N,…

E5EN-R3QMT-500-N

E5EN-R3QMT-500-N – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3QMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U,…

E5EN-Q3QMT-500

E5EN-Q3QMT-500 – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3QMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U,…

E5EN-R3PMT-500

E5EN-R3PMT-500 – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3PMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U,…

E5EN-Q3YMT-500-N

E5EN-Q3YMT-500-N – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3YMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U,…

E5EN-C3MT-500-N

E5EN-C3MT-500-N     Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-C3MT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L,…

E5EN-R3MT-500-N

E5EN-R3MT-500-N – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron: E5EN-R3MT-500_N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U,…

E5EN-R3HHMT-500-N

E5EN-R3HHMT-500-N – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3HHMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U,…

E5EN-Q3MT-500-N

E5EN-Q3MT-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron: E5EN-Q3MT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U, N, R,…

E5EN-Q3HMT-500-N

E5EN-Q3HMT-500-N – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3HMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U,…