Bộ Định Thời Gian Timer H3JA-8C Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3JA-8C Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3JA-8C Omron Thông số kỹ thuật: Kích thước 36 x 36mm. DPDT output Nguồn cấp: 24, 100 to 120, 200 to 240 VAC, 12, 24…

Bộ Định Thời Gian Timer H3JA-8A Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3JA-8A Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3JA-8A Omron Thông số kỹ thuật: Kích thước 36 x 36mm. SPDT output Nguồn cấp: 24, 100 to 120, 200 to 240 VAC, 12, 24…