E5AN-HAA2HBM-500 AC100-240

E5AN-HAA2HBM-500 AC100-240 Kích thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC – Dải nhiệt độ ngõ vào :…

E5AN-HAA2HBMD-500 AC/DC24

E5AN-HAA2HBMD-500 AC/DC24 Kích thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: AC/DC24 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to…

E5AN-HAA2HBMD-500 AC/DC24

E5AN-HAA2HBMD-500 AC/DC24 Kích thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: AC/DC24 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to…

E5AN-HAA2HBMD-W-500 AC/DC24

E5AN-HAA2HBMD-W-500 AC/DC24 – Kích thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: AC/DC24 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200…

E5AN-HAA2HBM-W-500 AC100-240

E5AN-HAA2HBM-W-500 AC100-240 – Kích thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC – Dải nhiệt độ ngõ…

E5AN-HAA2HHBFM-500 AC100-240

E5AN-HAA2HHBFM-500 AC100-240 Kích thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC – Dải nhiệt độ ngõ vào…

E5AN-HAA2HHBFMD-500 AC/DC24

E5AN-HAA2HHBFMD-500 AC/DC24 – Kích thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: AC/DC24 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200…

E5AN-HAA2HHBFM-W-500 AC100-240

E5AN-HAA2HHBFM-W-500 AC100-240 Kích Thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC – Dải nhiệt độ ngõ vào…

E5AN-HAA3BFM-500 AC100-240

E5AN-HAA3BFM-500 AC100-240 Kích Thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC – Dải nhiệt độ ngõ vào…

E5AN-HAA3BFMD-500 AC/DC24

E5AN-HAA3BFMD-500 AC/DC24 – Kích Thước: 96x96mm – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC – Dải nhiệt độ ngõ…

E5AN-HPRR2BFM-500 AC100-240

E5AN-HPRR2BFM-500 AC100-240 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Kích thước: 96x96mm – Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC – Dải nhiệt độ ngõ vào…

E5AN-HPRR2BFMD-500 AC/DC24

E5AN-HPRR2BFMD-500 AC/DC24 – Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số cao cấp – Kích thước: 96x96mm – Nguồn cung cấp: AC/DC24 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to…