E2K-X4ME1 2M

E2K-X4ME1 2M Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X4ME1 2M – Khoảng cách phát hiện: 4 mm – Đường kính thân trụ: M12 – Loại đầu cảm biến không…

E2K-X15ME1 2M

E2K-X15ME1 2M Cảm biến tiệm cận Omron E2K-X15ME1 2M. – Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. – Khoảng cách phát hiện: 0 – 10mm. –…

E2K-X4ME2 2M

E2K-X4ME2 2M Cảm biến tiệm cận Omron E2K-X4ME2 2M. – Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. – Khoảng cách phát hiện: 0 – 2.8mm. –…

E2K-X4MF1 2M

E2K-X4MF1 2M Cảm biến tiệm cận Omron E2K-X4MF1 2M. – Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. – Khoảng cách phát hiện: 0 – 2.8mm. –…

E2K-X4MF2 2M

E2K-X4MF2 2M Cảm biến tiệm cận Omron E2K-X4MF2 2M. – Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. – Khoảng cách phát hiện: 0 – 2.8mm. –…

E2K-X8MY2 2M

E2K-X8MY2 2M Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X8MY2 2M – Khoảng cách phát hiện: 8 mm – Đường kính thân trụ: M18 – Loại đầu cảm biến không…

E2K-X4MY1 2M

E2K-X4MY1 2M Cảm biến tiệm cận Omron E2K-X4MY1 2M. – Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. – Khoảng cách phát hiện: 0 – 2.8mm. –…

E2K-X8MY1 2M

E2K-X8MY1 2M Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X8MY1 2M – Khoảng cách phát hiện: 8 mm – Đường kính thân trụ: M18 – Loại đầu cảm biến không…

E2K-X4MY2 2M

E2K-X4MY2 2M Cảm biến tiệm cận Omron E2K-X4MY2 2M. – Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. – Khoảng cách phát hiện: 0 – 2.8mm. –…

E2K-X8MF2 2M

E2K-X8MF2 2M Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X8MF2 2M – Khoảng cách phát hiện: 8 mm – Đường kính thân trụ: M18 – Loại đầu cảm biến không…

E2K-X8ME1 2M

E2K-X8ME1 2M Cảm biến tiệm cận Omron E2K-X8ME1 2M. – Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. – Khoảng cách phát hiện: 0 – 5.6mm. –…

E2K-X8MF1 2M

E2K-X8MF1 2M Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X8MF1 2M – Khoảng cách phát hiện: 8 mm – Đường kính thân trụ: M18 – Loại đầu cảm biến không…