E2EV-X10B1 5M

E2EV-X10B1 5M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10B1 5M – Khoảng cách phát hiện : 10mm – Hình trụ M30 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…

E2EV-X10B2 2M

E2EV-X10B2 2M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10B2 2M – Khoảng cách phát hiện : 10mm – Hình trụ M30 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…

E2EV-X10C1 2M

E2EV-X10C1 2M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10C1 2M – Khoảng cách phát hiện : 10mm – Hình trụ M30 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…

E2EV-X10C1 5M

E2EV-X10C1 5M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10C1 5M – Khoảng cách phát hiện : 10mm – Hình trụ M30 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…

E2EV-X10C2 2M

E2EV-X10C2 2M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10C2 2M – Khoảng cách phát hiện : 10mm – Hình trụ M30 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…

E2EV-X10C2 5M

E2EV-X10C2 5M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10C2 5M – Khoảng cách phát hiện : 10mm – Hình trụ M30 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…

E2EV-X2B1 2M

E2EV-X2B1 2M – Cảm biến tiệm cận điện cảm E2EV-X2B1 2M – Khoảng cách phát hiện : 2mm – Hình trụ M12 – Tần số đáp ứng : 150 Hz…

E2EV-X2B2 2M

E2EV-X2B2 2M   Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X2B2 2M – Khoảng cách phát hiện : 2mm – Hình trụ M12 – Tần số đáp ứng :150 Hz…

E2EV-X2C1 2M

E2EV-X2C1 2M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EQ-X7D1-M1GJ 1M – Khoảng cách phát hiện : 2mm – Hình trụ M12 – Tần số đáp ứng : 150 Hz…

E2EV-X2C1 5M

E2EV-X2C1 5M – Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X2C1 5M – Khoảng cách phát hiện : 2mm – Hình trụ M12 – Tần số đáp ứng : 150…

E2EV-X2C2 2M

E2EV-X2C2 2M – Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X2C2 2M – Khoảng cách phát hiện : 2mm – Hình trụ M12 – Tần số đáp ứng : 150…

E2EV-X5C1 2M

E2EV-X5C1 2M – Cảm biến tiệm cận điện cảm E2EV-X5C1 2M – Khoảng cách phát hiện : 5mm – Hình trụ M18 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…