Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4C1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4C1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4C1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: E2EY-X4C1 2M là cảm biến tiệm cận phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm…

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2B1 2M

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2B1 2M Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận điện cảm E2EV-X2B1 2M Khoảng cách phát hiện : 2mm Hình trụ M12 Tần số…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10C1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10C1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10C1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 10mm Hình trụ M30 Tần số đáp ứng : 70 Hz…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận omron E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M Khoảng các phát hiện :4 mm Điện áp: 12…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 2mm Hình trụ M12 Tần số đáp ứng : 150 Hz…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5B1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5B1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5B1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 5mm Hình trụ M18 Tần số đáp ứng : 70 Hz…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1J 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng các phát hiện :4 mm Điện áp: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC),…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10B1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10B1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10B1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 10mm Hình trụ M30 Tần số đáp ứng : 70 Hz…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4B1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4B1-M1J 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4B1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: E2EY-X8C1 2M là cảm biến tiệm cận điện cảm phát hiện vật không từ tính và…

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5C2 5M

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5C2 5M Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X5C2 5M Khoảng cách phát hiện : 5mm Hình trụ M18 Tần…

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10C1 5M

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10C1 5M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10C1 5M Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện: 10mm Hình trụ M30 Tần số…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10C2 5M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10C2 5M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10C2 5M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 10mm Hình trụ M30 Tần số đáp ứng : 70 Hz…