Biến tần 3G3MX2-A2055

Biến tần vào 1 pha / 3 pha 200V, ngỏ ra 3 pha 200V Điện áp ngỏ vào 200 V −15% to 240 V +10%, 50/60 Hz ±5% Cung cấp…

Biến tần 3G3MX2-A2007

Biến tần vào 1 pha / 3 pha 200V, ngỏ ra 3 pha 200V Điện áp ngỏ vào 200 V −15% to 240 V +10%, 50/60 Hz ±5% Cung cấp…

Biến tần 3G3MX2-A2015

Biến tần vào 1 pha / 3 pha 200V, ngỏ ra 3 pha 200V Điện áp ngỏ vào 200 V −15% to 240 V +10%, 50/60 Hz ±5% Cung cấp…

Biến tần 3G3MX2-A2075

Biến tần vào 1 pha / 3 pha 200V, ngỏ ra 3 pha 200V Điện áp ngỏ vào 200 V −15% to 240 V +10%, 50/60 Hz ±5% Cung cấp…

Biến tần 3G3MX2-A2004

Biến tần vào 1 pha / 3 pha 200V, ngỏ ra 3 pha 200V Điện áp ngỏ vào 200 V −15% to 240 V +10%, 50/60 Hz ±5% Cung cấp…

Biến tần 3G3MX2-A2022

Biến tần vào 1 pha / 3 pha 200V, ngỏ ra 3 pha 200V Điện áp ngỏ vào 200 V −15% to 240 V +10%, 50/60 Hz ±5% Cung cấp…

Biến tần 3G3MX2-A2037

Biến tần vào 1 pha / 3 pha 200V, ngỏ ra 3 pha 200V Điện áp ngỏ vào 200 V −15% to 240 V +10%, 50/60 Hz ±5% Cung cấp…