MCB Mitsubishi BH-D6-1P-32A

MCB 1B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-32A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 32A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-40A

MCB 1B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-40A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 40A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-50A

MCB 1B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-50A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 50A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-63A

MCB 1B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-63A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 63A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…