PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O:  64 đầu vào và 64 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công suất tiêu thụ: 65 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Đồng…

PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O:  64 đầu vào và 64 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. Công suất tiêu thụ: 65 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

Bộ CPU với 48 I/O:  24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC Công suất tiêu thụ: 40 W Bộ nhớ chương trình: 64.000…

PLC Mitsubishi FX3U-48MR/ES-A

Bộ CPU với 48 I/O:  24 đầu vào và 24 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC Công suất tiêu thụ: 35 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Đồng…

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Công suất: 35 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Tích…

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/DS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cấp: 24VDC Công suất: 25 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Tích hợp đồng hồ…

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (S) Nguồn cung cấp: 100 -240 VAC Công suất tiêu thụ: 35 W Bộ nhớ chương trình: 64.000…

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DS

Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DSS

Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Công suất: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O:  8 đầu vào và 8 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC. Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình:…

PLC Mitsubishi FX3G-40MR/ES-A

Số ngõ vào: 24. Số ngõ ra: 16, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 37 W. Truyền thông: USB,…