MCB 6KA type C- NC MU232A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 32A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC210A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 10A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC206A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 6A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU225A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 25A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC263A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 63A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU263A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 63A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC232A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 32A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC240A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 40A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU210A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 10A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU216A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 16A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU250A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 50A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC225A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 25A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…