MCB 10KA type C- NC NC163A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 63A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC140A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 40A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU140A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 40A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC106A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 6A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU125A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 25A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC110A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 10A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC120A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 20A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC132A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 32A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC116A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 16A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC125A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 25A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU132A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 32A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 6KA type C- NC MU106A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 1P 6A 6kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…