Danh Sách Mã Hàng MCCB Hager

By Kim Hoàng Updated on

Danh Sách Mã Hàng MCCB Hager

Mã Hàng MCCB Hager

MCCB Hager.

MCCB Hager dùng để ngắt mạch tự động trong trường hợp lỗi chạm đất giữa dây pha và dây nối đất và/hoặc dây trung tính. Sử dụng lắp đặt trong gia đình, thương mại và công nghiệp. Cùng Hoàng Phong tìm hiểu mã MCCB Hager dưới đây!

Mã hàng Mô tả ngắn cho dân kỹ thuât
HCA125H Switch X160 3P 125A
HCA125P Svvitch X160 3P 125A
HCA125Z Switch X160 3P 125A
HCA126H Switch X160 4P 125A
HCA126P Svvitch X160 4P 125A
HCA126Z Switch X160 4P 125A
HCA160H Switch X160 3P 160A
HCA160P Switch X160 3P 160A
HCA160Z Switch X160 3P 160A
HCA161H Switch X160 4P 160A
HCA161P Switch X160 4P 160A
HCA161Z Svvitch X160 4P 160A
HCB250H Switch X250 3P 250A
HCB250P Switch X250 3P 250A
HCB250Z Svvitch X250 3P 250A
HCB251H Switch X250 4P 250A
HCB251P Switch X250 4P 250A
HCB251Z Switch X250 4P 250A
HCD400H Switch h630 3P 400A
HCD400U Switch h630 3P 400A
HCD401H Svvitch h630 4P 400A
HCD401U Switch h630 4P 400A
HCD630H Switch h630 3P 630A
HCD630U Switch h630 3P 630A
HCD631H Switch h630 4P 630A
HCD631U Svvitch h630 4P 630A
HCE800H Switch hiooo 3P 800A
HCE800U Switch hiooo 3P 800A
HCE801H Switch hiooo 4P 800A
HCE801U Switch hiooo 4P 800A
HCE970H Svvitch hiooo 3P 1000A
HCE970U Switch hiooo 3P 1000A
HCE971H Switch hiooo 4P 1000A
HCE971U Switch hiooo 4P 1000A
HCF980H Switch h1600 3P 1250A
HCF980U Svvitch h1600 3P 1250A
HCF981H Switch h1600 4P 1250A
HCF981U Switch h1600 4P 1250A
HCF990H Switch h1600 3P 1600A
HCF990U Switch h1600 3P 1600A
HCF991H Svvitch h1600 4P 1600A
HCF991U Switch h1600 4P 1600A
HXA001H Shunt trip X160-X250 24V DC
HXA002H Shunt trip X160-X250 48V DC
HXA003H Shunt trip x160-X250 100-120 V AC
HXA004H Shunt trip X160-X250 200-240 V AC
HXA005H Shunt trip X160-X250 380-450 V AC
HXA011H Undervoltage release X160-X250 24 V DC
HXA013H Undervoltage release x160-250 100-120VAC
HXA014H Undervoltage release x160-250 200-240VAC
HXA015H Undervoltage release x160-250 380-450VAC
HXA021H Aux contact x160 1NO+1NC 230VAC
HXA024H Alarm contact x160 1NO+1NC 230V
HXA025H Aux low level x160 1NO+1NC 230VAC
HXA026H Alarm contact low level x160 1NO+1NC
HXA030H Direct rotary handle x160
HXA031H Extended rotary handle x160
HXA037H Padlock for Standard handle
HXA039H Padlock X160-X250
HXA051H UVR delayed x160-250 24V DC
HXA053H UVR delaýed x160-X250 11 ov AC
HXA054H UVR delaýed x160-X250 220-240V AC
HXA055H UVR delaýed x160-X250 380-415V AC
HXB030H Direct rotary handle x250
HXB031H Extended rotary handle x250
HXB040H Motor operator x250 24V DC
HXB042H Motor operator x250 110-240VAC
HXB065H Interlocking wire type x250
HXC001H Shunt trip Release h250-h1600 24V DC
HXC002H Shunt trip Release h250-h1600 48V DC
HXC003H Shunttrip Release h250-h1600 100-120VAC
HXC004H Shunt trip Release h250-h1600 200-240VAC
HXC005H Shunt trip Release h250-h1600 380-450VAC
HXC011H Undervoltage Release h250-h630 24 V DC
HXC013H Undervoltage Release h250-h630 100-120 V
HXC014H Undervoltage Release h250-630 200-240VAC
HXC015H Undervoltage Release h250-630 380-450VAC
HXC021H Aux contact H250-H.. 1NO+1NC 230VAC
HXC024H Alarm contact H250-H.. 1NO+1NC 230V
HXC025H Aux low level H250-H.. 1NO+1NC 230VAC
HXC026H Alarm contact low level H250-H.. 1NO+1NC
HXC030H Direct rotary handle H250
HXC031H Extended rotary handle H250
HXC039H Padlock H250
HXC040H Motor operator h250 24V DC
HXC042H Motor operator H250 110-240VAC
HXC051H UVR delayed h250-h630 24V DC
HXC053H UVR delayed h250-h630 11 ov AC
HXC054H UVR delaýed h250-h630 220-240V AC
HXC055H UVR delaýed h250-h630 380-415V AC
HXC065H Interlocking wire type H250
HXD030H Direct rotary handle H400-H630
HXD031H Extended rotary handle H400-H630
HXD039H Padlock h400-h1000
HXD040H Motor operator h400-h630 24-48V DC
HXD042H Motor operator H400-H630 110-240VAC
HXD051H UVR delayed h400-h630 4P 24VDC
HXD053H UVR delaýed h400-h630 4P 110-120VAC
HXD054H UVR delaýed h400-h630 4P 220-240VAC
HXD055H UVR delaýed h400-h630 4P 380-415VAC
HXD065H Interlocking wire type H400-H630
HXE011H UVR h800-h1600 24VDC
HXE013H UVR h800-h1600 100-120VAC
HXE014H UVR h800-h1600 200-240VAC
HXE015H UVR h800-h1600 380-450VAC
HXE030H Direct rotary handle H800-H1000
HXE031H Extended rotary handle H800-H1000
HXE040H Motor operator h800-h1000 24-48V DC
HXE042H Motor operator H800-H1000 110-240VAC
HXE051H UVR delayed h800-h1600 3P 24VDC
HXE053H UVR delaýed h800-h1600 3P 110-120VAC
HXE054H UVR delaýed h800-h1600 3P 220-240VAC
HXE055H UVR delaýed h800-h1600 3P 380-415VAC
HXE065H Interlocking wire type H800-H1000
HXF030H Direct rotary handle H1250-H1600
HXF031H Extended rotary handle H1250-H1600
HXF039H Padlock H1250-H1600
HXF040H Motor operator h1250-h1600 24V DC
HXF042H Motor operator H1250-H1600 110-240VAC
HXF051H UVR delayed h800-h1600 4P 24VDC
HXF053H UVR delaýed h800-h1600 4P 110-120VAC
HXF054H UVR delaýed h800-h1600 4P 220-240VAC
HXF055H UVR delaýed h800-h1600 4P 380-415VAC
HXF063H Interlocking walking beam H1250-H1600 3P
HXF064H Interlocking walking beam H1250-H1600 4P
HYA005H Collar terminal x160 AI 3P (3 alluminium/ Cooper Conductors)
HYA006H Collar terminal x160 AI 4P (4 alluminium/ Cooper Conductors)
HYA010H Extended connection x160 4P lug (set of 4 pcs)
HYA011H Spreader x160 3P lug
HYA012H Spreader x160 4P lug
HYA013H Extended connection x160 4P collar (Set of 4 extended connection)
HYA014H Spreader x160 3P collar (set of 3 spreader)
HYA015H Spreader x160 4P collar (set of 4 spreader)
HYA019H Interphase barrier x160 3/4P (4/6 pcs for 3/4)
HYA021H Terminal coverx160 3P long
HYA022H Terminal coverx160 4P long
HYA023H Terminal coverx160 3P spreader
HYA024H Terminal coverx160 4P spreader
HYA025H Terminal coverx160 3P short
HYA026H Terminal coverx160 4P short
HYA027H Terminal cover for collar term. x160 3P
HYA028H Terminal cover for collar term. x160 4P
HYA031H Rear connexion x160 3P
HT7TO3ZFr Kear connexion XI ou 4K
HYB001H Collar terminal x250 Al/Cu 3P
HYB002H Collar terminal x250 Al/Cu 4P
HYB010H Extended connection x250 4P
HYB011H Spreader x250 3P
HYB012H Spreader x250 4P
HYB019H Interphase barrier x250 3/4P
HYB021H Terminal coverx250 3P long
HYB022H Terminal coverx250 4P long
HYB023H Terminal coverx250 3P spreader
HYB024H Terminal coverx250 4P spreader
HYB025H Terminal coverx250 3P short
HYB026H Terminal coverx250 4P short
HYB027H Terminal cover for collar term. x250 3P
HYB028H Terminal cover for collar term. x250 4P
HYB031H Rear connexion x250 3P
HYB032H Rear connexion x250 4P
HYC003H Collar terminal H250 Cu 3P
HYC004H Collar terminal H250 Cu 4P
HYC010H Extended connection H250 4P collar
HYC011H Spreader H250 3P collar
HYC021H Terminal cover H250 3P long
HYC022H Terminal cover H250 4P long
HYC025H Terminal cover H250 3P short
HYC026H Terminal cover H250 4P short
HYC027H Terminal cover for collar term. h250 3P
HYC028H Terminal cover for collar term. h250 4P
HYC031H Rear connexion H250 3P
HYC032H Rear connexion H250 4P
HYD003H Collar terminal H400-H630 Cu 3P
HYD004H Collar terminal H400-H630 Cu 4P
HYD010H Extended connection H400 4P collar set of 4pcs
HYD011H Spreader H400-H630 3P collar
HYD012H Spreader H400 4P collar
HYD013H Extended connection H630 4P collar
HYD014H Spreader H630 3P collar
HYD015H Spreader H630 4P collar
HYD021H Terminal cover h400-h630 3P long
HYD022H Terminal cover h400-h630 4P long
HYD023H Terminal cover H400-H630 3P spreader
HYD024H Terminal cover H400-H630 4P spreader
HYD025H Terminal cover H400-H630 3P short
HYD026H Terminal cover H400-H630 4P short
HYD027H Terminal cover collarterm. h400-630 3P
HYD028H Terminal cover collarterm. h400-630 4P
HYD031H Rear connexion H400 3P
HYD032H Rear connexion H400 4P
HYD033H Rear connexion H630 3P
HYD034H Rear connexion H630 4P
HYE021H Terminal cover H800-H1000 3P long
HYE022H Terminal cover H800-H1000 4P long
HYE025H Terminal cover H800-H1000 3P short
HYE026H Terminal cover H800-H1000 4P short
HYE031H Rear connexion H800-H1000 3P
HYE032H Rear connexion H800-H1000 4P
HYE033H Rear connexion hiooo 3P
HYE034H Rear connexion hiooo 4P

 


(4.79★ | 868 Đánh giá)
Tags: Mua bán Cầu dao tự động loại lớn (MCCB) Hager chính hãng uy tín, Bảng báo giá Hager Cầu dao tự động loại lớn (MCCB) giá tốt rẻ, Đại lý Hager Cầu dao tự động loại lớn (MCCB) sỉ lẻ chiết khấu cao.