S-N80 AC380

Khởi động từ Mitsubishi S-N80-AC380 Contactors Mitsubishi S-N80-AC24V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N95 AC220

Khởi động từ Mitsubishi S-N95-AC220 Contactors Mitsubishi S-N95-AC220 Dòng điện định mức: 150 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N95 AC110

Khởi động từ Mitsubishi S-N95-AC110 Contactors Mitsubishi S-N95-AC110 Dòng điện định mức: 150 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N95 AC380

Khởi động từ Mitsubishi S-N95-AC380 Contactors Mitsubishi S-N95-AC380 Dòng điện định mức: 150 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC. Sử dụng…

S-N600-AC110V

Khởi động từ Mitsubishi S-N600-AC110V Contactors Mitsubishi S-N600-AC110V. Dòng điện định mức: 800 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W. Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.…

S-N600-AC220V

Khởi động từ Mitsubishi S-N600-AC220V Contactors Mitsubishi S-N600-AC230V. Dòng điện định mức: 800 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W. Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.…

S-N600-AC380V

 Khởi động từ Mitsubishi S-N600-AC380V Contactors Mitsubishi S-N600-AC380V. Dòng điện định mức: 800 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W. Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.…

S-N800-AC110V

Khởi động từ Mitsubishi S-N800-AC110V Contactors Mitsubishi S-N800-AC110V. Dòng điện định mức: 1000 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W. Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.…

S-N800-AC220V

Khởi động từ Mitsubishi S-N800 Contactors Mitsubishi S-N800-AC220V. Dòng điện định mức: 1000 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W. Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.…

S-N800-AC380V

Khởi động từ Mitsubishi S-N800 Dòng điện định mức: 1000 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W. Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC. Sử dụng cho…

S-N12 AC110

Khởi động từ Mitsubishi S-N12 AC110 Contactors Mitsubishi S-N12-AC110V. Dòng điện định mức: 20 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 1 NO và 1…