HDA040Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 40A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA032Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 32A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA025Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 25A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA020Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 20A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA016Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 16A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HLF499S MCB

HLF499S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 4P 125A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF490S MCB

HLF499S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 4P 100A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF480S MCB

HLF499S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 4P 80A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF399S MCB

HLF399S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 3P 125A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF390S MCB

HLF399S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 3P 100A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF380S MCB

HLF399S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 3P 80A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF290S MCB

HLF290S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 2P 100A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…