H710 loại Analog 72x72mm

EH716 loại Analog  72x72mm

Thông số kỹ thuật: EH 710 là phiên bản chu kỳ ngày Mỗi bước trong chương trình 10 phút. Thời gian tối thiểu giữa 2 khoảng chuyển đổi 20 phút.…

HHB250Z MCCBs x250 25kA

HHB250Z MCCBs x250 25kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 250A 25kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:25kA(400/415VAC), Ics: 20kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định từ…

HHB200Z MCCBs x250 25kA

HHB250Z MCCBs x250 25kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 200A 25kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:25kA(400/415VAC), Ics: 20kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định từ…

HHB160Z MCCBs x250 25kA

HHB250Z MCCBs x250 25kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 160A 25kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:25kA(400/415VAC), Ics: 20kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định từ…

HHB125Z MCCBs x250 25kA

HHB250Z MCCBs x250 25kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 125A 25kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:25kA(400/415VAC), Ics: 20kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định từ…

HHB100Z MCCBs x250 25kA

HHB250Z MCCBs x250 25kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 100A 25kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:25kA(400/415VAC), Ics: 20kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định từ…

HDA0160Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 160A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA0125Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 125A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA0100Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 100A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA080Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 80A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA063Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 63A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…

HDA050Z MCCBs x160 18kA

HDA0160Z  MCCBs x160 18kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 50A 18kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:18kA (400/415VAC), Ics: 18kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định…